Analýza - Bluewitch Astrology

Zázraky hvězd nosíme v soběukazují nám cestuskrývají starodávnou moudrosturčují kosmický řáddodávají sílupřinášejí štěstí

Přejít na obsah
ANALÝZA
Dalším krokem je zkoumání, analyzování vypočtených dat. Když prozkoumáme jednotlivé části horoskopu, vyhledáme základní významy a pochopíme vztahy domů, planet a aspektů, získáme nové data pro výklad horoskopu. Analýza je velmi důležitou součástí přípravy horoskopu. Existuje mnoho způsobů, s jedním Vás seznámíme.


HOROSKOP JAKO CELEK

1. Převládající živel
jedinec je ovlivněn tímto živlem v každé oblasti života

2. Nejslabší živel
jedinci chybí vlastnosti tohoto živlu

3. Převládající kvalita
jedinec je ovlivněn touto kvalitou v každé oblasti života

4. Nejslabší kvalita
jedinci chybí vlastnosti této kvality

5. Obrazce aspektů
polokříž, velký kříž, velký trigon, Yod

6. Prázdné domy
Jestliže v některém domě nestojí žádná planeta, neprojeví se to ani v životní oblasti, která je symoblická pro příslušný dům. V takovém případě se nabízejí dvě možnosti: buď osoba ignoruje danou oblast, nebo musí vyvinout velkou aktivitu, aby právě v této oblasti dosáhla úspěchu.

7. Znamení, ascendent a vztah Slunce a Měsíce
Postavení Slunce ve znamení vyjadřuje naše základní povahové vlastnosti, které jsou ovlivněny ascendentem, živly a kvalitami.
Vztah Slunce a Měsíce nám ukáží vzájemný vztah našich rodičů a poselství, které jsme od nich získali. Také ukazuje na naše mezilidksé vztahy. Hlavní aspekt mezi nimi ukazuje tok energie mezi našim vědomím a emocionálními modely chování.

8. Retrográdní planety
Tyto planety představují ty aspekty našich osobností, které působí nepřímo, podvědomě, se zábranami, a jsou spíše obrácené dovnitř. Ukazují energie, které jsme se v mladých letech neodvážili otevřeně projevit. Proto je musíme individuálním způsobem rozvinout v pozdějších letech života.


DOMY A PLANETY

1. Znamení, dům a aspekty Slunce
Pozice Slunce ve znamení ukazuje, jak se snažíme sami sebe projevovat a rozvíjet.
Pozice Slunce v domě ukazuje životní oblast, na kterou se snažíme zaměřit energii svého slunečního znamení a naplnit poslání v tom smyslu, co znamená.
Aspekty ke Slunci naznačují sílu ega a ukazují, jaké šance nebo překážky před sebou máme, když chceme uspokojit své základní pohnutky a vytvářet svůj život podle svých představ.

2. Znamení, dům a aspekty Měsíce
Pozice Měsíce ve znamení popisuje, jakým způsobem reagujeme na jiných lidí a situace, jak prožíváme své pocity a hledáme emocionální naplnění.
Pozice Měsíce v domě odpovídá té životní oblasti, v níž se chováme nejméně vědomě. Zde jednáme instinktivně.
Aspekty k Měsíci ukazují na to, zda nám naše pocity a návykové modely způsobují problémy nebo jsou pro nás zdrojem radosti. Také ukazují naše reakce na ostatních a uspokojování našich emocionálních potřeb.

3. Vládce slunečního znamení - znamení a dům
Ukazuje, že v jakým způsobem a v jaké životní oblasti využíváme energii postavení našeho natálního Slunce.

4. Vládce ascendentu - znamení a dům
Souvisí to s vědomím identity.

5. Planety ve vlastním znamení
Planeta ve vlastním znamení má v celém horoskopu dominantní vliv. Ovlivňuje všechny oblasti jako např. osobnost, výběr a povolání, zdraví atd.

6. Ostatní planety v domech a znameních
Domy ukazují na životní oblast. Planety v nich popisují charakter a děj. V případě, že v některém domě nejsou žádné planety, zkoumejte planetu, která vládne znamení, ve kterém stojí hrot domu.


ASPEKTY A JINÉ FAKTORY

1. Převládající druhy aspektů
Když je v horoskopu každý aspekt zastoupen přibližně třikrát, zkoumání převládajícího druhu aspektu je bezpředmětné. Ale pokud nějaký typ aspektu převládá, pak to má dopad na život jedince. Tento člověk bude mít sklon podle povahy aspektu neustále jednat.
Převládá konjunkce: cílevědomost, jednání podle svých zájmů, koncentrace na cíl
Převládá sextil: tvořivost, lehké projevení osobnosti, schopnost ovládat několik oblastí, potřeba podnětu a inspirace k rozvinutí myšlení a komunikativních schopností
Převládá kvadratura: mnoho krizí, tvrdá práce, výkonnost, překonání překážek, nedokáží se uvolnit
Převládá trigon: mnohostranné nadání, život bez problémů přetrvávání při svém modelu myšlení a chování, tyto lidi třeba vytrhnout z osobní pohody a donutit je, aby se rozvíjeli.
Převládá opozice: sklon k rozporuplné chování, upadání do extrému, snaha získat rovnováhu, hledání smyslu ve všem, shopnost pochopení, musí se naučit využívat energie pro své vlastní cíle.

2. Chybějící druhy aspektů
Chybí konjunkce: člověk se zaměřuje na mnoho věcí, a proto není schopen na žádnou oblast koncentrovat
Chybí sextil: necítí se dobře, když musí dokazovat svou kreativitu nebo intelekt
Chybí kvadratura: nemají rádi překážky a vybírají si snadnější cestu, ale tak přicházejí a vývoj a růst
Chybí trigon: mají problémy sami se sebou i s ostatními lidmi. Musí se snažit o to, aby našli uspokojení ve vztazích a činnostech.
Chybí opozice: přesvědčení o správném pohledu na sebe a na svět, samostatnost a soběstačnost.

3. Planety bez aspektů:
Slunce: takoví lidé postrádají pocit vlastní důležitosti, ale to jim nebrání být sobeckými
Měsíc: v tomto případě často chybí vnitřní vazba na domov, rodinu
Merkur: postižení mívají problémy s vyjádřením svých myšlenek, často jsou zdrženlivý, ale se snaží své komunikativní schopnosti rozvinout
Venuše: blízké vztahy mohou vyvolávat v těchto lidech potíže, měli by se snažit o otevřenější chování
Mars: tito lidé se jen málokdy dokáží něčemu věnovat s plnou energií, ale přitom jsou energií nabití na prasknutí
Jupiter: vhodné příležitosti využívají jen s námahou, ale vynakládají spoustu energie na vyhledávání stále novějších
Saturn: těžko rozeznávají hranice a překonávají překážky, postižení se často cvičí v sebekázni
Uran: jen s námahou prezentují vlastní osobnost, mají sklon k podceňování nebo k přeceňování se
Neptun: mohou nastat komplexy v oblasti představivosti a mystických aktivitách a současně se bez zábran věnovat uměleckým a náboženským aktivitám
Pluto: takovým lidem může být zatěžko projevit své city a na druhé straně citové vazby a vyhledávají konfrontace.

4. Měsíční uzly
Domy a znamení, ve kterých uzly stojí, i aspekty, na kterých se podílejí, ukazují témata, se kterými se musíme po celý svůj život vypořádávat. Měsíční uzly představují úkol, jak se zbavit minulosti a splnit poslání, které je spojeno s naší současnou inkarnací. Jižní uzel ukazuje na chování a vlastnosti z minulosti, severní uzel ukazuje na náš cíl v aktuálním životě.

5. Zatmění Slunce a Měsíce
U lidí, který se narodili během úplňku nebo novoluní Měsíce, zjišťujeme, zda nedošlo k zatmění Slunce nebo Měsíce v okamžiku narození.
Lidé, kteří se narodili v době zatmění Slunce, vykazují malou vitální sílu a vůli, mají tendenci k nízkému sebehodnocení. Zároveň jsou schopni individuálně využívat své fyzické energie a vypěstovat si skutečnou individualitu.
Lidé, kteří se narodili v době zatmění Měsíce, jsou nestabilní a závislí. Mají ale přístup k transformativní rovinám cítění a intuice.
Návrat na obsah